Wydawca treści Wydawca treści

Rekultywacja poligonów

Nasze nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.

Projekt jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, w tym w Nadleśnictwie Grotniki, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ok. 24 tys. ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
  • ocena przyrodnicza terenów,
  • ocena geośrodowiskowa terenów,
  • usuwanie zanieczyszczeń gruntowych,
  • rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu,
  • przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego,
  • działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk,
  • odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.