Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie !!!

Ogłoszenie

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki z siedzibą w Zgierzu ul. Ogrodnicza 6/8 informuje, że posiada w swoim zarządzie nieruchomość gruntową, która z uwagi na swoje przeznaczenie może być przedmiotem zamiany w trybie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).

Opis nieruchomości

Ww. nieruchomość położona jest na terenie miasta Głowna przy ul. gen. W. Sikorskiego, powiat zgierski, województwo łódzkie, oznaczona jako część działki nr 11/4 obręb ewid. G-10 o powierzchni ok. 6 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00070203/2. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków ww. działka oznaczona jest użytkiem gruntowym : Ls – las (wymaga wyłączenia gruntu z produkcji leśnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych -t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm. w przypadku realizacji inwestycji).

Omawiana nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (symbol  1MW, 2MW) zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ww. planem miejscowym przeznaczenie uzupełniające dla omawianego terenu to zabudowa usługowa, urządzenia infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, zieleń i obiekty małej architektury. W złączeniu wydruk z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego obszaru.

Przedmiotowa nieruchomości jest obciążona służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A., w związku z posadowieniem doziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

Działka nr 11/4 nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

Przy realizacji zamiany nieruchomości obowiązuje dążenie do pełnej ekwiwalentności wartościowej zamiany,  z zastrzeżeniem wyłączenia zamian wymagających dokonania dopłat ze strony Lasów Państwowych. Ustalenie wartości zamienianych nieruchomości odbędzie się w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.

W zamian za przekazanie ww. nieruchomości Nadleśnictwo Grotniki oczekuje przyjęcia lasów lub gruntów do zalesienia spełniających następujące warunki:

  • w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy są lasem lub są przeznaczone pod zalesienie,
  • posiadają uregulowany stan prawny własności,
  • wypełniają enklawy obcej własności wśród gruntów Lasów Państwowych lub zmniejszają ich powierzchnię,
  • likwidują lub zmniejszają powierzchnię półenklaw,
  • przylegają do większych kompleksów leśnych w sposób nie komplikujący przebiegu granic i są przeznaczone na cele gospodarki leśnej,
  • są przydatne do budowy infrastruktury leśnej,
  • umożliwiają objęcie ich ochroną prawną, np. na powiększenie rezerwatów przyrody, bądź utworzenia nowych rezerwatów lub użytków ekologicznych,
  • w przypadku współwłasności – porządkują stan posiadania poprzez zniesienie współwłasności.

 

W związku z powyższym Nadleśnictwo Grotniki zaprasza do składania ofert przez podmioty zainteresowanych nabyciem ww. nieruchomości w wyniku zamiany. W ofercie należy przedstawić wykaz nieruchomości, które mogłyby być w wyniku zamiany przekazane na rzecz Skarbu Państwa- Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki. Dopuszcza się składanie propozycji nieruchomości znajdujących się w zasięgu terytorialnym innych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Propozycje przekazania gruntów na rzecz Lasów Państwowych mogą dotyczyć całej powierzchni tj. ok. 6 ha lub powierzchni ok. 3 ha, która może stanowić osobną działkę ewidencyjną. 

Oferty można składać osobiście lub za pomocą poczty na adres Nadleśnictwo Grotniki ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres grotniki@lodz.lasy.gov.pl do dnia 31.03.2021 r. Osoba udzielająca dodatkowych informacji: Sławomir Olejniczak tel. 42 719 07 35 wew. 164, e-mail: slawomir.olejniczak@lodz.lasy.gov.pl.