Lista aktualności Lista aktualności

„Sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan Pickup NP300 – edycja III”

Znak sprawy:  SA.234.1.2020

 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane przez Nadleśniczego Józefa Lipińskiego

Adres: ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz

tel: (042) 716 42 59

fax: (042) 719 07 36

e-mail: grotniki@lodz.lasy.gov.pl

strona internetowa: http://www.lodz.lasy.gov.pl/web/grotniki

na podstawie art. 701- art. 705 Kodeksu cywilnego

 

                                    

Ogłasza nieograniczony przetarg pod nazwą: „Sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan Pickup NP300”

 

              Szczegóły dotyczące sprzedawanego samochodu wraz z ceną wywoławczą umieszczone zostały w załączniku nr 1 stanowiącym integralna część ogłoszenia.

Informacje o pojeździe można uzyskać w dziale administracyjno-gospodarczym Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu (42) 716-42-59 wew. 125 w dni robocze w godz. 8.00-15.00 osobą do kontaktu jest Pan Sebastian Jarota.

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście do sekretariatu Nadleśnictwa (skrzynki na listy przy bramie wjazdowej do biura Nadleśnictwa), pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Sprzedaż samochodu ciężarowego Nissan Pickup NP300” w terminie do 03.07.2020 do godz. 12.00. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne Nadleśnictwo dopuszcza i zaleca składanie ofert za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adres grotniki@lodz.lasy.gov.pl lub
  • na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej _ePUAP pgl_lp_0624/SkrytkaESP

Dokumenty przesłane w formie elektronicznej powinny być podpisane tradycyjnie i zeskanowane lub podpisane za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

 

Oferta powinna zawierać:

- dane oferenta (imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego),

- nazwę licytowanego środka trwałego,

- nr inwentarzowy licytowanego środka trwałego,

- oferowaną cenę netto (do cenny netto zostanie doliczony VAT).

 

Zainteresowani mogą składać tylko jedną ofertę. Nabywcą zostanie osoba, która złożyła ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi (najwyższymi) cenami przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.

Przekazanie przedmiotu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.

 

Do wartości sprzedawanego samochodu zostanie doliczona cena paliwa, która znajduje się w zbiorniku pojazdu o pojemności 75 litrów  (cena paliwa liczona na dzień 04.06.2020r to 4.37 zł). Wartość paliwa w zbiorniku to 327,75 zł.

 

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży samochodu nie uznaje zwrotu.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania samochodu ze sprzedaży bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Zał 1 wykaz oferowanych do sprzedaży sprzętów i urządzeń