Wydawca treści Wydawca treści

Grądy nad Lindą

Cały rezerwat położony jest na wysoczyźnie lekko pochylonej w kierunku doliny Lindy. Koryto rzeki (spadek ponad 5%) wcina się w wysoczyznę miejscami na głębokość 20 m. Zajmuje powierzchnię 55,83 ha. Utworzony został 25.07.1997 r.

Na terenie rezerwatu przeważają grądy , a nad samą rzeką wąskim pasem- łęgi jesionowo-olszowe. Wszystkie drzewostany zakwalifikowano do stadium regeneracji czyli, że lasy powracają do formy lasu naturalnego. W grądach, drzewostanach wielogatunkowych, występują głównie: sosna, dąb, olcha, a także brzoza, jawor, grab, lipa. W podszytach występują: kruszyna, leszczyna, grab, jarzębina, dąb, czeremcha, trzmielina.

W drzewostanach położonych wzdłuż rzeki dominują olsza czarna, brzoza, miejscami jesion, klon, wiąz.

W bogatym runie występują m.in.gatunki chronione: bluszcz, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, barwinek i 3 gat. storczyków: listera jajowata, kukułka szerokolistna, kukułka plamista. Ochronie częściowej podlegają: kopytnik, marzanka wonna, konwalia, i 3 gat. krzewów: kalina, kruszyna i porzeczka czarna. Osobliwością florystyczną rezerwatu jest gatunek górski, reglowy- kokoryczka okółkowa.

Tradycyjna fauna leśna wzbogacona jest o gat wodne takie jak: minog strumieniowy, traszki, żaby, jaszczurki, kaczki krzyżówki.

Zasadniczymi celami ochrony są: 

Fot. S. Olejniczak

 

 • zachowanie naturalnego krajobrazu rzeki i strumienia śródleśnego
 • zachowanie unikalnych form geomorfologicznych, wysięków i nisz źródliskowych
 • zachowanie grądowych i łęgowych zbiorowisk leśnych z bardzo bogatą szatą roślinną.

Zagrożenia:

 • zanieczyszczenie powietrza
 • nieracjonalna gospodarka wodno-ściekowa mogąca naruszyć naturalną równowagę
 • spływ nawozów i środków ochrony roślin do rzeki, a także "użyźnianie" siedlisk dolinowych
 • zanieczyszczenia gleby i krajobrazu przez wyrzucanie do lasu i w dolinę rzeki śmieci i in. odpadów, np. plastikowych opakowań nie ulegających rozkładowi
 • zbyt duża penetracja lasów, szczególnie na terenach przyźródłowych i nad rzeką może spowodować zniszczenia głównie roślinności zielnej, migrację przepłaszanej zwierzyny
 • niszczenie roślin poprzez zbieranie ziół, grzybów, "zadeptywanie" lasu
 • zmiany spowodowane sukcesją i ewentualnym naruszeniem równowagi stosunków wodnych w głównym źródlisku(torfowisku) strumienia zasilającego Lindę
 • przenikanie ze szkółki i z okolicznych pól gatunków roślin synantropijnych.