Lista aktualności Lista aktualności

sprzedaż zbędnych środków trwałych

O G Ł O S Z E N I E

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki ogłasza przetarg nieograniczony na „zbędny środek trwały –używane telefony komórkowe"

 

Wykaz oferowanych do sprzedaży telefonów znajduje się w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną cześć ogłoszenia.

Informacje o telefonach można uzyskać w sekretariacie Nadleśnictwa Grotniki pod nr telefonu 42 716 42 59  w dni robocze w godz. 800- 1500 osoba do kontaktu  Krzysztof Żełudziewicz.

Zainteresowani zakupem proszeni są o dostarczenie osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa lub pocztą tradycyjną pisemnej oferty z dopiskiem „Przetarg - sprzedaż telefonów komórkowych" w terminie do 01.08.2017 r do godz.900.

Oferta powinna zawierać :

- dane oferenta ( imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub siedziby)

- nazwę oferowanego środka trwałego

- numer inwentarzowy oferowanego środka trwałego

- oferowaną cenę brutto

Zainteresowani mogą składać na dany telefon tylko jedną ofertę. Nabywcami zostaną osoby które złożą ofertę z najwyższą ceną. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi ( najwyższymi cenami) przeprowadzona zostanie dodatkowa ustna licytacja.

Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu należnej wpłaty, wynikającej ze złożonej oferty.    

Nadleśnictwo Grotniki po sprzedaży telefonów nie uznaje zwrotów.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia lub wycofania  telefonów ze sprzedaży bez podania przyczyn.

 

 

Zgierz 19.07.2017 r

 

w załączeniu: wykaz oferowanych telefonów komórkowych.

Materiały do pobrania