Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

 • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, szkodnictwo leśne).
 • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
 • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);

Zagrożenia antropologiczne

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest poprzez:

 • wyorywanie pasów zmineralizowanej gleby w młodych lasach wzdłuż dróg publicznych
 • porządkowanie terenów przy drogach leśnych
 • gaszenie i zabezpieczenie pożarzysk - w 2008 r. było 8 pożarów na powierzchni 3,36 ha
 • w okresie zagrożenia pożarowego stała obserwacja kompleksów leśnych przy pomocy dwóch wież obserwacyjnych z telewizją przemysłową w leśnictwach Ustronie i Wola Błędowa.

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Grotniki

 • całodobowa łączność pomiędzy pracownikami leśnictw, nadleśnictw, regionalnej dyrekcji i straży pożarnej za pomocą radiotelefonów w samochodach i telefonów w kancelariach

Najczęstszymi przyczynami pożarów są podpalenia, na drugim miejscu jest nieostrożność dorosłych, tylko co 4 pożar jest spowodowany przyczynami naturalnymi.

Pracownicy Nadleśnictwa walczą ze szkodnictwem leśnym poprzez:

 • zabezpieczanie drewna przed kradzieżą i prowadzenie spraw kradzieżowych - w 2008 r. było ich 32 (skradziono 95,56 m3 drewna o wartości 15 820 zł)
 • zabezpieczanie upraw i drzewostanów świerkowych i jodłowych w okresach przed świętami Bożego Narodzenia i Wszystkimi Świętymi
 • stałe patrolowanie lasów chroniące: przed zrywaniem i wykopywaniem leśnych roślin np.: konwalii czy borówek, przed pożarami i wjazdem pojazdami mechanicznymi do lasu

Zagrożenia biotyczne

 

Fot. Archiwum Nadleśnictwa Grotniki

 1. Aby sprawdzić zagrożenie lasów ze strony owadów wykładane są pułapki prognostyczne:
  • w ściole - 216 szt.
  • w glebie - 144 szt.
  • w drzewostanach - 50 szt.
 2. Gdy lasy są zagrożone przez owady wtedy stosuje się:
  • wyznaczanie i usuwanie drzew trocinkowych czyli zasiedlonych przez szkodliwe owady - 108,54 ha. 
  • wykładanie pułapek do odłowu szeliniaka obgryzającego młode sadzonki:
   pułapki klasyczne w postaci wałków drewna - 22,69 ha.
   pułapki feromonowe (przywabiająace) -10,64 ha
 3. Zwalczanie chorób grzybowych:
  • mechanicznie, przez wyrywanie porażonych drzewek - 21,61 ha
  • biologicznie, przez smarowanie pni po ściętych drzewach specjalnym, naturalnym preparatem ograniczającym rozwój chorób grzybowych - 232,37 ha
 4. Ochrona pożytecznej fauny:
  •  czyszczenie starych budek lęgowych - 1601 szt.
  • wykładanie karmy dla ptaków - 250 kg
 5. Ochrona przed zwierzyną:
  • zakładanie  nowych grodzeń upraw -11 602 m
  • naprawa starych grodzeń - 991,33 zł

(Dla zobrazowania charakteru zabiegów ochroniarskich nadleśnictwo Grotniki przedstawiło ich zakres merytoryczny i ilościowy za rok 2008)

Zagrożenia abiotyczne

Z grupy zagrożeń abiotycznych na terenie Nadleśnictwa Grotniki największe znaczenie mają: niedobór lub nadmiar wilgoci, gwałtownie wiejące wiatry oraz okiść (powodujące powstawanie wiatrołomów i śniegołomów) a także wczesne i późne przymrozki. Z powodu deficytu wilgotności wywołanego długotrwałym brakiem opadów przy jednoczesnym wystąpieniu wysokich temperatur, na terenie naszych lasów zaczęły pojawiać się oznaki obumierania.

Znaczne wahania poziomu wód gruntowych są przyczyną obserwowanego od kilku lat zamierania drzew (głównie olszy).

Szkody wyrządzane przez gwałtowne wiatry miały szczególnie dotkliwy wymiar w Leśnictwach Chrośno, Chociszew i Zimna Woda (dawniej Leśnictwo Ustronie oraz Leśnictwo Krzemień). W skali całego nadleśnictwa, w latach 2001-2002 z wiatrołomów pozyskano 3450 m3 drewna.

Wczesne lub późne przymrozki były przyczyną wymarznięcia i znacznego uszkodzenia młodego pokolenia lasu na terenie Leśnictwa Chrośno oraz Leśnictwa Ustronie.