Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami innej własności został zlecony nadleśnictwu Grotniki przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach zgodnie z Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach z późniejszymi zmianami. Nadzór ten na powierzchni ogólnej 75 ha lasów gm. Dalików we wsiach: Huta Bardzyńska, Sarnów, Bardzynin i Kontrewers pełni  leśniczy Artur Szafrański (tel. 695589069). Leśniczy wydaje decyzje na wycięcie drzew, o ile las nie jest zinwentaryzowany i opisany w tzw. uproszczonych planach urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu. W pozostałych wypadkach wystarczy instruktaż, jak zgodnie z zasadami hodowli lasu wykonać przecinkę lasu. Każde wycięte drewno leśniczy mierzy, cechuje i wystawia świadectwo legalności pozyskania drewna. Dopiero z takim dokumentem drewno może być wywiezione z lasu. Ponadto leśniczy może wydać  decyzje na pilne zabiegi hodowlane i z ochrony przeciwpożarowej.

W lasach z terenów powiatów zgierskiego, łęczyckiego, łowickiego, pabianickiego  nadzór nad lasami niepaństwowymi pełnią Starostowie.

W lasach z terenu miasta Łodzi nadzór pełni Prezydent przy pomocy Leśnictwa Miejskiego w Łodzi.