Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Na terenie nadleśnictwa Grotniki funkcjonuje 18 kół łowieckich. Każde koło na terenie swojego działania wykonuje wiele czynności uzgadnianych z nadleśnictwem np: dokarmia zwierzynę, buduje paśniki i ambony, uprawia poletka żerowe, dokonuje odstrzałów redukcyjnych nadmiernej ilości zwierzyny zagrażającej uprawom leśnym i rolnym. Raz w roku koła przedstawiają sprawozdania ze swej działalności i plany na następny rok. Leśnicy skrupulatnie analizują wykonanie i korygują plany pracy kół. W ciągu roku obserwują czy członkowie kół łowieckich faktycznie wypełniają zadania takie jak np. dokarmianie zwierzyny czy budowa paśników.

Fot. S. Olejniczak

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Grotniki jest bardzo bogata.

Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez sarny, dziki i jelenie oraz łosie.

Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.