Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg Pisemny Nieograniczony

Informację o wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego zamieszczono w załącznikach

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki w Zgierzu ul. Ogrodnicza 6/8 95-100 Zgierz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Grotniki. Sprzedaż nieruchomości prowadzona jest na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.), przy czym postępowanie przetargowe prowadzone będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybów przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78, poz. 532).

Opis nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa położona na terenie miasta Zgierza, powiat zgierski, województwo łódzkie, oznaczonej jako działka nr 243/3 obręb ewid. Z-130 o powierzchni 0,1116 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1G/00072350/1. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków ww. działka oznaczona jest użytkiem gruntowym : Ls – las.

Działka nr 243/3 posiada nieregularny, silnie wydłużony kształt. Długość działki wynosi ok. 248 m. Szerokość zmienna: od 3,2 m w skraju północnym, w środkowej najszerszej części dochodzi do 5,4 m, następnie zwęża się klinowo na skraju południowym. Średnia szerokość działki wynosi 4,5 m.

Na przedmiotowej działce znajduje się drzewostan będący własnością Skarbu Państwa – Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki oraz naniesienia budowlane w postaci: ogrodzenia stalowego na cokole betonowym, bramy stalowej, przepustu betonowego oraz nawierzchni drogowej z kostki kamiennej. Naniesienia budowlane powstały nakładem i stanowią własność  właściciela działki przyległej nr 244.   

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierz zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Zgierza Nr XI/120/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. działka nr 243/3 położona jest w jednostce planistycznej o funkcji podstawowej : 23/US- teren ośrodka sportu i rekreacji.

Nieruchomości nie jest obciążona i nie ciążą na niej żadne zobowiązania na rzecz osób trzecich.  W dziale III księgi wieczystej  nr LD1G/00072350/1 wpisana jest służebność przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A, jednak służebność ta dotyczy działek nr 247, 251, 254 i 258 położonych  w obr. Z-130 m. Zgierz. Nadleśnictwo Grotniki w dn. 6.08.2019 r.  wystąpiło z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Zgierzu o odłączenie działek nr 247, 251, 254 i 258 do odrębnej księgi wieczystej i wykreślenie z działu III księgi wieczystej nr LD1G/00072350/1 ograniczonego prawa rzeczowego.

Działka nr 243/3 nie podlega wpisowi do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 38 ust. 5 ww. ustawy Gminie Miastu Zgierz przysługuje prawo pierwokupu, z uwagi na położenie przedmiotowej nieruchomości w granicach administracyjnych miasta. Wobec powyższego po rozstrzygnięciu przetargu z wybranym oferentem będzie zawarta warunkowa umowa sprzedaży.  

Cena wywoławcza, ustalona w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego, wynosi (w zł netto):

 • 45 800,00 (słownie czterdzieści pięć tysięcy osiemset zł, 00/100).

Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Dodatkowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
w pokoju nr 12 lub pod numerem telefonu  42 719 07 35 lub 42 716 39 63 wew. 164.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.  Wysokość wadium wynosi 4580,00 zł (słownie cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Oferenci winni wnieść wadium w formie pieniężnej poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Nadleśnictwa Grotniki BNP Paribas Bank Polska S.A. 15203000451110000000199170 lub dostarczyć do sekretariatu Nadleśnictwa w formie gwarancji bankowej najpóźniej do godz. 12.00 w dniu składania ofert tj. do dnia 14.10.2019r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do godz. 12.00  w dniu składania ofert kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Grotniki lub gwarancja bankowa złożona zostanie do godz. 12.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Grotniki.  

Wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu protokołu z przeprowadzonego przetargu, a dla wygrywającego Oferenta będzie zaliczone na poczet ceny nabycia ( w przypadku wniesieniu w pieniądzu).

Oferty należy składać osobiście  lub za pośrednictwem poczty (w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – sprzedaż nieruchomości”) w sekretariacie Nadleśnictwa Grotniki, ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz do dnia 14.10.2019 r. do godz. 12:00. Termin zostaje dotrzymany jedynie wówczas, gdy oferta przed ww. wskazanym terminem dotrze do Nadleśnictwa.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą oferowaną ceną.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Nadleśnictwa Grotniki.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
 2. numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania;
 3. numer rachunku bankowego oferenta;
 4. datę sporządzenia oferty;
 5. oferowaną cenę;
 6. sposób zapłaty ceny;
 7. sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości
 8. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu;
 10. dowód wniesienia wadium.

Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (dostępny na stronie internetowej Nadleśnictwa). Do przetargu zostaną przyjęte oferty zawierające wszystkie w/w elementy.

Sprzedaż nieruchomości nie nastąpi jeśli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

Jeżeli wygrywający oferent nie zawrze, bez usprawiedliwionej przyczyny, umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, które otrzyma, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy przeniesienia własności. O terminie i miejscu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, Nadleśnictwo powiadomi nabywcę pisemnie.

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Nadleśnictwo Grotniki zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.